Solicitude de CITA PREVIA
27 DE MAIO DE 2020

- ATENCIÓN AO PÚBLICO NAS OFICINAS MUNICIPAIS:
A partir do vindeiro 20 de Maio volverase a atender á veciñanza nas distintas oficinas municipais unica e exclusivamente con CITA PREVIA.

Tal e como recomendan as autoridades sanitarias, priorizarase a atención por vía telefónica ou telemática. A atención presencial, sempre e cando sexa por motivos de urxencia, precisará CITA PREVIA.

Para evitar aglomeracións, o acceso as oficinas farase de forma unipersoal e por orde segundo a hora da cita previa asignada. A veciñanza deberá esperar fora das instalacións gardando a distancia de seguridade de 2 metros ata que poidan ser atendidos.

- EMPREGO PÚBLICO: Publicanse as bases para duas convocatorias de emprego público. Contratacion de persoal laboral temporal para a execución de diferentes obras públicas municipais e o mantemento de instalacións e viario municipal durante o presente exercicio económico 2020: 1 albanel (grupo V), 7 peóns de obras (grupo V), 1 tractorista (grupo V), e 3 condutores (grupo V); e contratación de persoal laboral temporal (Programa de Intergración Laboral da Deputación Provincial da Coruña, anualidade de 2020): 5 peóns de obras (grupo V) e 2 albaneis (grupo V), durante 4 meses.

- MATRÍCULA ESCOLA DE MÚSICA CURSO 20/21: Abrese o periodo para realizar novas matrículas para o vindeiro curso, dende o 15 de xuño ao 22 de xullo. Horario: De luns a venres de 10 a 13h. // Martes de 16 a 19h. // www.esmumagarinos.com

- CENSO ELECTORAL: Recibiuse do Instituto Nacional de Estatística o CENSO ELECTORAL que se empregará nas próximas Eleccións Autonómicas do ano 2020 que terán lugar o 12 de xullo de 2020. Este censo é o pechado a 27 de febreiro de 2020. O Censo estará exposto ó público nas oficinas municipais dende o día 25 de maio ata o 1 de xuño de 2020 (horario de 7:45 H a 15:15 H) para que poida ser examinado polos interesados e presentar, no seu caso, as reclamacións correspondentes.

- ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL: Ábrese o prazo para a a inscricion e renovación de nenos/as de 0 a 3 anos na Escola Infantil Municipal de Brión para o curso 2020/2021.

- EMPREGO PÚBLICO: Suspensión da realización do 1º exercicio da fase de oposición para a provisión de 2 PRAZAS DE PERSOAL PARA O GRUPO DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAL (Persoal Laboral Temporal).

- PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS DO CONCELLO DE BRIÓN: A Xunta de Goberno Local, en sesión de data 11 de febreiro de 2020, aprobou inicialmente este plan. Este instrumento sométese a información pública polo prazo de un mes, a contar desde a publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia (BOP NÚMERO 34 do Mércores, 19 de Febreiro de 2020), a fin de que as persoas que o desexen poidan formular as correspondentes alegacións, observacións e suxestións.

- REPOBOACIÓNS FORESTAIS: Aviso segundo a Lei 7/2012 de Montes de Galicia sobre as repoboacións forestais e as distancias que teñen que deixar as novas plantacións.

- PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCEDIOS FORESTAIS DE GALICIA: Recordatorio das obrigas dos responsables dos terreos forestais contemplados na Lei 3/2007.

- III PLAN PARA A IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES: O Concello de Brión en colaboración coa Diputación de A Coruña veñen de presentar o III plan de igualdade entre homes e mulleres que estará en vigor durante os anos 2016 a 2019. Podes ver o texto integro no apartado de Servizos Sociais.

- OBRIGAS DOS POSUIDORES DE ANIMAIS DOMÉSTICOS DE COMPAÑÍA: Recordatorio das obrigas que han de cumprir os posuidores de animais domésticos de compañía segundo a ordenanza municipal de posesión e custodia de animais, publicada no BOP Nº 50, do 1 de marzo de 2003.

Escola Infantil Municipal. Curso 2020/2021
Escola Infantil Municipal. Curso 2020/2021
Censo Electoral